Over ons

Visie / MissieOns teamDownloadsActueel

Met passie werken we elke dag aan het succesvol en voorspelbaar maken van projecten in de bouw en elektrotechniek.
De Gilde Groep combineert de eigen bewezen effectieve aanpak met de inzet van vakmensen.
Uw gewenste resultaat is onze uitdaging.

De Gilde Groep. Meesters in vakwerk.

Historie

Al sinds 1993 is de directie van De Gilde Groep actief in de personeelsbemiddeling binnen de marktsegmenten betonbouw en elektrotechniek.

De dagelijkse leiding bestaat uit Alfred Nanninga welke verantwoordelijk voor Sales & Operations en Jan Kers voor Finance & Backoffice. Erwin Altena is verantwoordelijk voor de businessunit Infratechniek Elektro binnen De Gilde Groep. Eric Visser is DGA.

Wij vormen een bevlogen en hecht team. Elke dag zijn al onze activiteiten erop gericht om de beste partner te zijn voor de realisatie van projecten met behulp van vakmensen.

MVO

De markt is voortdurend in verandering en hierin speelt verantwoord ondernemen een steeds grotere rol. De Gilde Groep onderschrijft de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en onderscheidt zich door de integrale aanpak en het onder de aandacht brengen van MVO bij haar (potentiële) opdrachtgevers.

De Gilde Groep is van mening dat MVO iets is wat vanuit de kernwaarden binnen een organisatie zelf dient te gebeuren, het behalen van een certificaat moet hierbij niet het doel zijn. Daarom heeft De Gilde Groep als organisatie ervoor gekozen om een Zelfverklaring NEN-ISO 26000 op te stellen.

NEN-ISO 26000 is een richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties, opgesteld door de NEN normcommissie MVO. Met behulp van deze praktijkrichtlijn kan een organisatie op vrijwillige basis verantwoording afleggen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, hoe daarbij NEN-ISO 26000 wordt toegepast en wat daarvan de resultaten zijn.

Aan de hand van de praktijkrichtlijn heeft De Gilde Groep onderzocht in hoeverre haar bestaande werkwijze in overeenstemming is met de aanbevelingen van de norm NEN-ISO 26000. Van daaruit is, naast een referentiematrix en prioriteitentabel, uiteindelijk de Zelfverklaring NEN-ISPO 26000:2010 opgesteld. Jaarlijks wordt deze opnieuw beoordeeld.

Activiteiten in het kader van MVO

De volgende speerpunten hebben we benoemd:

 • VCU certificering conform norm versie 2011/05
 • Lidmaatschap brancheorganisatie NBBU
 • Lidmaatschap bouwend Nederland
 • Keurmerk Stichting Normering Flexwonen (kwaliteitskeurmerk huisvesting arbeidsmigranten)
 • In kaart brengen van verbruik gas, water en licht huisvesting (seizoensafhankelijk)
 • Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return)
 • Ondertekenen Governance Code Veiligheid in de Bouw
 • Deelname www.duurzameleverancier.nl / registratie CO² Footprint
 • Gebruik maken van sociale werkplaatsen voor het uitbesteden van interne benodigdheden
 • Investeringen in cursussen en trainingen (zoals VCA, BedrijfsHulpVerlening)

Reeds behaalde resultaten
Afgelopen jaren zijn meerdere succesvolle projecten opgepakt:

 • Aandacht ergonomie op de werkplek
 • Wagenpark uitgebreid met A-label auto’s
 • Realisatie doelstelling in kader VCU
 • Uitgebreide interne veiligheidsinstructie (onderdeel hiervan is bouwspraak)
 • Maandelijkse toolboxen op basis van actuele risico’s op de werkplek
 • Elektrisch gereedschap voorzien van afzuiging

Onze speerpunten
We hebben onder andere de volgende aandachtspunten opgesteld:

 • Uitbreiden sociale dialoog met stakeholders
 • Deelname bijeenkomsten opdrachtgevers inzake veiligheid
 • Uitbreiden inzet Social Return medewerkers / gesprekken met gemeenten
 • Uitbreiden van trainingsaanbod

CO2 reductie

De Gilde Groep is aangesloten bij het platform: duurzameleverancier.nl 

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het initiatief ondersteunt leveranciers bij het opzetten van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers.

Op dit moment is De Gilde Groep bezig het scannen van de huidige uitstoot. Op basis  van deze kengetallen zal een Co2 reductieplan worden opgesteld.

Veiligheid - Beleidsverklaring VGWM

De directie van De Gilde Groep is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM).

Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in onze organisatie belangrijke doelstellingen en een vast onderdeel van het algemene bedrijfsbeleid. Het VGWM-beleid is erop gericht persoonlijk letsel, branden, schade en blootstellingen aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, alsmede negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zal, in het geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid na bijvoorbeeld een ongeval of bedrijfsziekte, in overleg met de Arbodienst en andere deskundigen gezocht worden naar passend werk binnen de organisatie.

Naar ons beste vermogen zullen wij in onze organisatie op een dusdanige wijze handelen zodat de Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu ten opzichte van onze werknemers, tijdelijke werknemers, inleners, opdrachtgevers, bezoekers en andere stakeholders is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s, discriminatie, intimidatie en geweld. Bij plaatsing van werknemers worden duidelijke afspraken gemaakt met de opdrachtgever om veiligheidsregels te respecteren.

Er zal voor gezorgd worden dat de overheidsregels strikt worden nageleefd en er zal naar een continue verbetering gestreefd worden op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Indien veranderende wetten en normen, veranderingen op gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu, daartoe aanleiding geven, zal het beleid worden aangescherpt. Aanpassing zal tevens plaatsvinden indien interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Binnen het bedrijf wordt iedereen op de hoogte gebracht en gehouden aangaande regels en afspraken met betrekking tot VGWM. Dit is de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle werknemers. De directie zal zich door een regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de uitwerking en naleving van dit beleid.

Aan de hand van opgedane ervaring wordt het beleid van De Gilde Groep minimaal eens per jaar opnieuw beoordeeld en zo nodig bijgesteld.